0
Szukaj
14 dni na zwrot lub wymianę | Darmowa dostawa
biuro@laberie.pl | 668 373 002

Postanowienia wstępne

 1. Regulamin to niniejszy Regulamin świadczenia Usług drogą elektroniczną w obszarze domeny internetowej laberie.pl, który określa warunki świadczenia Usług przez Sprzedawcę za pośrednictwem witryny www.laberie.pl na rzecz Klientów.
 2. Klient to podmiot, który zawiera ze Sprzedawcą Umowę o świadczenie Usługi, pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych w przypadkach uregulowanych przepisami prawa powszechnie obowiązującego albo bycia osobą prawną lub jednostką organizacyjną.
 3. Konsument to Klient, który jest osobą fizyczną i zawiera Umowę niezwiązaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Sprzedawca to Laberie Anna Ryszewska, zarejestrowany pod numerem NIP 1133015248 oraz REGON 386240966 , będący usługodawcą, administratorem i właścicielem Sklepu.
 5. Sklep to sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę w języku polskim za pośrednictwem witryny www dostępnej w sieci Internet pod adresem url www.laberie.pl. Sklep świadczy na rzecz Klientów Usługi, w tym Sprzedaż.
 6. Usługa to usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta, na podstawie Umowy zawartej pomiędzy stronami za pośrednictwem Sklepu, w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.
 7. Koszyk to funkcjonalność Sklepu, umożliwiającą kompletowanie zamówień Produktów przez Klienta. Dodanie Produktu do listy Produktów objętych zamówieniem następuje poprzez użycie przycisku „Do koszyka”, znajdującego się przy Produkcie w obszarze strony internetowej Sklepu.
 8. Sprzedaż to świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Usługa sprzedaży Produktów bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Klienta, przesyłana i otrzymywana za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywaniem danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej.
 9. Umowa to umowa o świadczenie przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Usługi.
 10. Dane Kontaktowe Sprzedawcy to dane Sprzedawcy, przy użyciu których Klient może się z nim skontaktować, Laberie Anna Ryszewska, ul. Mała 7/24, 03-423 Warszawa, adres e-mail: biuro@laberie.pl, numer telefonu: +48 501 098 394.
 11. Dane Kontaktowe Klienta to dane Klienta, przy użyciu których Sprzedawca może skontaktować się z Klientem, obejmujące adres, adres poczty elektronicznej i numer telefonu.
 12. Produkt to rzecz zaprezentowana w obszarze Sklepu przez Sprzedawcę w celu Sprzedaży.
 13. Dostarczenie to doręczenie Produktów Klientowi na wskazane przez niego miejsce przeznaczenia, za pośrednictwem Przewoźnika.
 14. Przewoźnik to będący przewoźnikiem podmiot wykonujący czynności Dostarczania Produktów we współpracy ze Sprzedawcą.
 15. Zewnętrzny System Płatności – to system płatności internetowych, którym posługuje się Sprzedawca.
 16. Dni Robocze to dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy Laberie​, dostępny pod adresem internetowym www.laberie.pl prowadzony jest przez Laberie Anna Ryszewska, zarejestrowana jest w Centrali Ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej. NIP: 1133015248, REGON: 386240966.
 2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem sklepu

§2 Kontakt

 1. Adres do zwrotów: Laberie Anna Ryszewska, ul. Promienna 25/11, 05-270 Marki
 2. Wiadomości za pośrednictwem maila biuro@laberie.pl

§3 Płatności oraz dostawa

 1. Możliwe metody dostawy: przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa, przesyłka paczkomatowa.
 2. Koszty przesyłki: przesyłka kurierska z przedpłatą – 18,00 zł (2-3 dni); przesyłka kurierska pobraniowa – 24,00 zł (1-3 dni); przesyłka paczkomatowa – 14,00 zł (2-3dni).
 3. Możliwe metody płatności: płatność za pobraniem, płatności elektroniczne Przelewy24.
 4. Do paczek nie są załączone paragony, ponieważ firma Laberie korzysta ze zwolnienia z obowiązku ewidencji obrotu za pomocą kasy fiskalnej (podst. prawna: Rozp. Min. Finansów z dnia 26.07.2010r. Dz. U. Nr 138, poz. 930 z późn. zm.)

§4 Zwroty

 1. Konsument ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni od odbioru zamówienia od kuriera bądź z paczkomatu. Produkty nie mogą nosić śladów użytkowania bądź zapachów.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi.
 3. Zwrot należy zaadresować na adres: Laberie Anna Ryszewska, ul. Promienna 25/11, 05-270 Marki.
 4. Do odsyłanego produktu należy dołączyć formularz zwrotu. Nie odbieramy przesyłek za pobraniem. Po rozpatrzeniu zwrotu pieniądze zostaną przesłane na numer konta wskazanego w formularzu.
 5. Link do pobrania formularza znajduje się na końcu §4 Zwroty i wymiany.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności.
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu.
 9. Konsument ponosi koszty zwrotu Produktu.
 10. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

§5 Reklamacja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 4. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 2 niniejszego Regulaminu wraz z pismem reklamacyjnym.
 5. Sprzedawca rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. W treści składanej reklamacji zaleca się podanie Danych Kontaktowych Klienta, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej.

§6 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§7 Postanowienia uzupełniające

 1. Wszelkie znaki towarowe, elementy graficzne i zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej Sklepu w celu prezentacji Produktów są przedmiotem praw autorskich ich właścicieli.
 2. Domena internetowa sklepu, jego logotypy, nazwa i Regulamin stanowią własność prawa autorskiego i przedmiot ochrony prawnej.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się do dokładania należytych starań celem umożliwienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu oraz do udzielania pomocy w rozwiązywaniu problemów technicznych, związanych z jego działaniem.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się do prowadzania działań zmierzających do ochrony danych znajdujących się w Koncie Klienta przed nieuprawnionym dostępem i użyciem. Klient ponosi odpowiedzialność za następstwa ujawnienia swojego loginu lub hasła osobom trzecim.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za: przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Sklepu oraz nienależyte wykonywanie Usług, spowodowane siłą wyższą, w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami; przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Sklepu oraz nienależyte wykonywanie Usług na rzecz Klientów niebędących Konsumentami, spowodowane czynnościami technicznymi lub przyczyną leżącą po stronie podmiotów za pomocą których Sklep świadczy Usługi; korzyści utracone przez Klienta niebędącego Konsumentem; następstwa wykorzystania danych dostępowych do Konta Klienta przez osoby trzecie, w przypadku gdy weszły one w ich posiadanie w następstwie naruszenia postanowień Regulaminu przez Klienta; szkody spowodowane naruszeniem przez Klienta postanowień Regulaminu.

§7 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca może zbierać informacje, celem przechowywania ich lokalnie na urządzeniu Klienta, korzystając z mechanizmu pamięci przeglądarki przy użyciu plików „cookies”.
 2. Dane osobowe użytkowników Sklepu przetwarzane są na podstawie zgody osób, których dotyczą lub gdy jest to konieczne do realizacji Umowy, gdy osoba której dane dotyczą jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
 3. Dane osobowe są zbierane w celu świadczenia Usług przez Sklep. Osobom, których dane zostały przez Sklep zebrane, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, poprawiania ich oraz wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania ich przetwarzania, a także sprzeciwu wobec tego.
 4. Zasady przetwarzania danych osobowych, polityki prywatności oraz polityki plików „cookies” uregulowane zostały w dokumencie „Polityka prywatności”.
 5. Zawierając Umowę o świadczenie Usługi, Klient dobrowolnie upoważnia Sprzedawcę do kierowania na Dane Kontaktowe Klienta informacji związanych z Umowami oraz ich wykonaniem, a także informacji handlowych w przypadku wyrażenia na to odrębnej zgody.
 6. Klient niebędący Konsumentem jest zobowiązany do informowania Sprzedawcy o zmianach Danych Kontaktowych Klienta, pod rygorem skuteczności ich zastosowania przy doręczeniach.
 7. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać praw przysługujących Konsumentowi.
 8. W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu z przepisami obowiązującymi w kraju Konsumenta, zastosowanie znajdują właściwe przepisy miejscowe. Wszystkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść Konsumenta.
 9. W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, stosuje się te przepisy.
 10. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego.

Wróć do góry
Produkt został dodany do koszyka