0
Szukaj
14 dni na zwrot lub wymianę | Darmowa dostawa
biuro@laberie.pl | 668 373 002

I. Wstęp.

1. Laberie Anna Ryszewska dokłada wszelkich starań, by zabezpieczyć bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników i chronić je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem i szanować prywatność każdego Użytkownika.

2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Laberie Anna Ryszewska z zachowaniem wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

3. Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności (dalej: Polityka) określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników przez Laberie Anna Ryszewska środki ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych oraz sposób kontaktu w sprawie stosowanych przez Laberie Anna Ryszewska środków i metod ochrony danych osobowych.

II. Podstawowe pojęcia.

1. dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

2. przetwarzaniu danych – operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

3. naruszenie ochrony danych osobowych – naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych;

4. Użytkownik – osoba fizyczna, której dane są przetwarzane przez Laberie Anna Ryszewska.

5. Klient – podmiot, na rzecz którego Laberie Anna Ryszewska dokonuje sprzedaży produktu.

III. Administrator Danych Osobowych.

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Anna Ryszewska, miejsc.Warszawa 03-423, ul. Mała 7/24, poczta Warszawa, NIP 1133015248, REGON 386240966, dalej zwana: Laberie Anna Ryszewska.

IV. Zasady zbierania danych osobowych Użytkowników.

1. Laberie Anna Ryszewska, w zakresie zgodnym z prawem, może gromadzić informacje dotyczące Użytkowników, za pośrednictwem różnych źródeł.

2. Laberie Anna Ryszewska uzyskuje dane osobowe Użytkowników:

  • 1) bezpośrednio od swoich Klientów
  • 2) pośrednio: od podmiotów współpracujących z Laberie Anna Ryszewska w zakresie marketingu bezpośredniego świadczonych przez Laberie Anna Ryszewska.

V. Sposób przetwarzania danych osobowych.

1. Laberie Anna Ryszewska zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów RODO, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

2. Laberie Anna Ryszewska oświadcza, że:

  • 1) przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem;
  • 2) zbiera dane osobowe dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i poddaje je dalszemu przetwarzaniu z uwzględnieniem tych celów;
  • 3) przechowuje dane osobowe tak długo, jak jest to niezbędne dla realizacji celu, dla którego dane osobowe zostały zgromadzone, chyba że co innego wynika z przepisów obowiązującego prawa.

3. Dane osobowe gromadzone przez Laberie Anna Ryszewska mogą być wykorzystywane m.in. w następujących celach:

  • 1) sprzedaż produktów, administrowanie nimi i informowanie o nich przez Laberie Anna Ryszewska;
  • 2) szacowanie ryzyka i doskonalenie usług świadczonych przez Laberie Anna Ryszewska polegające w szczególności na rozwoju świadczonych usług oraz zarządzanie komunikacją;
  • 3) spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa;
  • 4) na potrzeby działań promocyjnych i handlowych Laberie Anna Ryszewska

4. Laberie Anna Ryszewska zapewnia kontrolę nad rodzajem i zakresem przetwarzanych danych osobowych, okresem oraz sposobem ich przetwarzania, a także osobami upoważnionymi do ich przetwarzania.

5. Dostęp do danych osobowych posiada: Laberie Anna Ryszewska, jej pisemnie upoważnieni pracownicy, współpracownicy oraz osoby świadczące usługi na rzecz Laberie Anna Ryszewska oraz na rzecz jej Klientów w ramach realizacji umowy. Dostęp do danych osobowych przez wyżej wymienione osoby odbywa się w wyłącznie celu i zakresie określonym przez Laberie Anna Ryszewska

6. Laberie Anna Ryszewska prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych. Osoby upoważnione do przetwarzania danych, są zobowiązane do zachowania w ścisłej tajemnicy danych osobowych oraz zastosowania środków zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych.

VI. Udostępnianie i powierzanie przetwarzania danych osobowych.

1. Laberie Anna Ryszewska nie udostępnia, nie sprzedaje ani nie ujawnia w jakikolwiek inny sposób zbieranych danych osobowych dotyczących Użytkowników, z wyjątkiem sytuacji opisanych w Polityce lub gdy wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

2. Laberie Anna Ryszewska może powierzyć przetwarzanie danych osobowych osobom świadczącym usługi na jej rzecz oraz na rzecz jej Klientów, zgodnie z zawartymi umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych. Laberie Anna Ryszewska prowadzi ewidencję osób, z którymi zawarła umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Osoby, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych zobowiązane są do zachowania wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przez nie w imieniu Laberie Anna Ryszewska.

VII. Prawa Użytkowników.

1. Użytkownik ma prawo do kontroli przetwarzania przez Laberie Anna Ryszewska danych osobowych, które jego dotyczą, w szczególności uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych.

2. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także dokonywania zmian, uzupełniania, sprostowania i aktualizacji, a także żądania ograniczenia ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa.

3. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych przez Laberie Anna Ryszewska odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez Klienta, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

5. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Laberie Anna Ryszewska nie będzie mogła przetwarzać danych osobowych, chyba że wykaże ona istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Klienta lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Użytkownik może skontaktować się w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw w następujący sposób: listownie: Laberie Anna Ryszewska ul.Mała 7/24, 03-423 Warszawa na e-mail: annaryszewska@interia.pl telefonicznie: tel. 501098394

VII. Zasady przechowywania i wykorzystywania danych osobowych.

1. Dane osobowe Użytkowników pozyskane w celu zawarcia umowy przechowywane będą przez okres wykonania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym nastąpił ostatni kontakt z Klientem w przedmiocie jej zawarcia.

2. Dane osobowe Klientów pozyskane w związku z zawarciem umowy będą przetwarzane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z zawartej umowy.

3. Administrator przechowuje podstawowe dane kontaktowe dla potrzeb marketingu bezpośredniego produktów i usług do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania danych osobowych w tym celu, cofnięcia wyrażonej zgody marketingowej bądź w przypadku stwierdzenia przez Administratora, że zgody te uległy dezaktualizacji.

4. Laberie Anna Ryszewska zastrzega sobie prawo do przechowywania uzyskanych informacji tak długo, jak jest to dozwolone ze względów prawnych, regulacyjnych, oraz ze względu na usprawiedliwione cele biznesowe.

5. Laberie Anna Ryszewska ma prawo wykorzystywać dane osobowe Użytkowników do celów badań rynkowych oraz dla innych celów marketingowych, pod warunkiem ówczesnego uzyskania zgody od użytkowników na wykorzystanie ich danych do celów wskazanych w niniejszym ustępie.

6. Laberie Anna Ryszewska nie będzie przekazywał danych osobowych Użytkowników do państwa trzeciego, poza sytuacjami w których następuje to na wniosek osoby, której dane dotyczą̨.

X. Zmiany Polityki Ochrony Prywatności.

Laberie Anna Ryszewska zastrzega sobie prawo zmiany Polityki Ochrony Prywatności poprzez opublikowanie nowej Polityki na stronie internetowej. Po dokonaniu zmiany Polityka Prywatności ukaże się na stronie z nową datą.

Wróć do góry
Produkt został dodany do koszyka